Home | Company Profile | Our Services| Article | Link | Network | Job Apply | Contact us
Slideshow Image 0 Slideshow Image 1
 
 

เรื่อง ตัวการเสียชีวิตตัวแทนทำอย่างไร

   ตัวการมอบหมายให้ตัวแทนเก็บค่าเช่าบ้าน ตัวการเสียชีวิตตัวแทนยังคงเก็บค่าเช่าต่อไปอีกได้เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของตัวการ
ข้อเท็จจริงเรื่องนี้มีว่า  นายร่ำรวยเจ้าของบ้านมอบหมายนายยากจนเป็นตัวแทนมีอำนาจหน้าที่ในการเก็บค่าเช่าบ้านแทน อีกทั้งยังมอบหมายให้ทำสัญญาเช่าได้ด้วย  ต่อมาภายหลังนายร่ำรวยเจ้าของบ้านเสียชีวิตลง  ทำให้สัญญาตัวแทนระหว่างนายร่ำรวยเจ้าของบ้านกับนายยากจนตัวแทนระงับสิ้นไปโดยผลของกฎหมาย  แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับการเก็บค่าเช่าแม้ว่าเจ้าของบ้านจะเสียชีวิตลง  และทำให้สัญญาตัวแทนระงับไปแล้วก็ตาม   แต่กฎหมายได้กำหนดให้ตัวแทนต้องจัดการหรือทำหน้าที่ของตัวแทนไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็น  เพื่อปกปักรักษาประโยชน์ของตัวการ  ดังนั้น ตัวแทน จึงสามารถเก็บค่าเช่าได้  ถ้าหากตัวแทน ไม่เก็บค่าเช่า  ถือว่าตัวแทน ไม่ทำหน้าที่ของการเป็นตัวแทน และถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นตัวแทนจะต้องรับผิดชอบ (กฎหมายอ้างอิง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 812 มาตรา และมาตรา 823และมาตรา 828)

กล่าวโดยสรุป ตัวการมอบหมายให้ตัวแทนเก็บค่าเช่าบ้าน ตัวการเสียชีวิตตัวแทนยังคงเก็บค่าเช่าต่อไปอีกได้เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของตัวการ

ข้อสังเกต การให้ตัวแทนทำหน้าที่ไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็เพื่อให้ตัวแทนปกปักรักษาผลประโยชน์ของผู้ให้เช่า ไว้จนกว่าจะมี ทายาท หรือผู้จัดการมรดกเข้ามารับหน้าที่ต่อไป มิฉะนั้นแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ให้เช่าได้

   
 
 
Home | Company Profile | Our Services| Article | Link | Network | Job Apply | Contact us
Copyright @ 2004-2014 Inter Consultants Law & Accounting Associates Co.,Ltd. All Right reserved.
Tel. (662) 185-1895, 712-8205 Fax. (662) 185-1899 E-mail. interco@interco.co.th