หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | บริการของเรา | บทความ | ลิงค์ที่น่าสนใจ | เครือข่ายบริษัท | ตำแหน่งงานว่าง | ติดต่อเรา
Slideshow Image 0 Slideshow Image 1
 
 

บริการด้านกฎหมาย

บริษัทให้บริการด้านกฎหมายประเภทต่าง ๆ ดังนี้


1. 
รับปรึกษากฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจักรในดีต่าง ๆ  เช่น :

คดีอาญา   เกี่ยวกับการลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ ฉ้อโกงประชาชน ยักยอกทรัพย์ ฯลฯ
คดีแพ่ง  เกี่ยวกับการผิดสัญญา ผิดนัดชำระหนี้ ละเมิด เรียกค่าเสียหาย เรียกค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ
คดีแรงงาน  เกี่ยวกับข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน เรียกร้องเงินค่าชดเชย เลิกจ้างไม่เป็นธรรมฯลฯ
คดีทรัพย์สินทางปัญญา  เกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าหรือตราสารการเงินระหว่าง ประเทศ การให้บริการระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศการประกันภัยและนิติกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดทางการค้าฯลฯ
คดีล้มละลาย เกี่ยวกับการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย การขอรับชำระหนี้ การขอเฉลี่ยหนี้ฯลฯ
คดีปกครอง  อันเนื่องจากได้รับเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำหรืองดเว้นการ กระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองฯลฯ
คดีเช็ค เกี่ยวกับการเรียกร้องเงินตามเช็คในทางแพ่ง  ดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ฯลฯ
คดีครอบครัว เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสของคนไทยและคนต่างชาติจัดทำสัญญาก่อนสมรส หลังการหย่า  การผิดสัญญา  ฟ้องหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู จดทะเบียนรับรองบุตร ฯลฯ
คดีมรดก    เกี่ยวกับขอแบ่งมรดก ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกฯลฯ
คดีที่ดิน เกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์ ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ภาระจำยอม สิทธิเหนือพื้นดินสิทธิเก็บกิน สิทธิอาศัย  ฯลฯ และคดีประเภทอื่น ๆ 

2. ติดตามเร่งรัดหนี้สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รับเจรจาต่อรองการชำระหนี้ ประนอมหนี้  ทำหนังสือรับสภาพหนี้

3. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล  บริษัทฯ ให้บริการเกี่ยวกับ การสืบหากรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ของลูกหนี้   การบังคับคดีหรือการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล อาทิ การยึดทรัพย์ การขายทอดตลาดทรัพย์ และการรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์  ฯลฯ

4. รับปรึกษาอรรถคดี ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ หรือประสานงานเพื่อดำเนินคดีในต่างประเทศ

5. ตรวจร่างนิติกรรม สัญญาประเภทต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย  เช่นสัญญาซื้อขาย สัญญา เช่า สัญญาเพื่อได้รับสิทธิการเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง สัญญายืม สัญญาค้ำประกัน สัญญาเงินกู้ สัญญาตัวแทนบันทึกข้อตกลงการหย่า  หนังสือมอบอำนาจประเภทต่าง ๆ  จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน   ฯลฯ

6. ตรวจแปลและรับรองการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ   เช่นแปลสัญญาประเภทต่าง ๆ  พินัยกรรม

7. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับงานธุรกิจต่างๆ

8. รับจดทะเบียนธุรกิจ หุ้นส่วนบริษัท ห้างร้าน ทะเบียนพาณิชย์  คณะบุคคล เช่น การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  ห้างหุ้นส่วนทะเบียนพาณิชย์  การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆของนิติบุคคล การทำหนังสือเชิญประชุมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและหรือกรรมการจัดทำรายงานการประชุมทำสัญญาโอนหุ้นจัดทำข้อบังคับบริษัททะเบียนผู้ถือหุ้นการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลและการชำระบัญชีการตรวจสอบฐานะนิติบุคคลและการขอคัดรับรองเอกสารประเภทต่าง ๆ ฯลฯ

9. รับจดทะเบียนลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร( การประดิษฐ์ ,การออกแบบผลิตภัณฑ์) อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้า  เครื่องหมายรับรอง  เครื่องหมายร่วม  การโต้แย้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายประเภทต่าง ๆ  การจัดทำสัญญาอนุญาตให้สิทธิ

10. บริการด้านโนตารีพับลิค   การรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เช่น การรับรองสำเนาเอกสาร การรับรองลายมือชื่อ  การทำคำสาบาน การบันทึกคำให้การ การรับรองข้อเท็จจริง การทำคำคัดค้าน   การรับรองบุคคล     ฯลฯ  

11. เป็นตัวแทนจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทต่าง ๆ เช่น จำนอง จำนำ  ขายฝาก ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้  เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จดทะเบียนภาระจำยอม  ครอบครองปรปักษ์ อาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ฯลฯ

 
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | บริการของเรา | บทความ | ลิงค์ที่น่าสนใจ | เครือข่ายบริษัท | ตำแหน่งงานว่าง | ติดต่อเรา
Copyright @ 2004-2014 Inter Consultants Law & Accounting Associates Co.,Ltd. All Right reserved.
Tel. (662) 185-1895, 712-8205 Fax. (662) 185-1899 E-mail. interco@interco.co.th