SERVICE
บริการด้านกฎหมาย
จดทะเบียนธุรกิจ รับแปลเอกสาร
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
บริการด้านสืบสวน
ด้านสืบสวนและข้อมูลข่าวสารสืบสวน
ติดตามหลักทรัพย์เพื่อการบังคับคดี
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
บริการด้านธุรกิจ
การขอใบอนุญาตต่างๆ วีซ่า
Work Permit
บริการพิเศษเฉพาะทางและอื่นๆ
งานปรึกษาคดีเกี่ยวกับการฟอกเงิน
กฎหมายฟินเทค
การสืบสวนทางการเงิน
คดีฟอกเงิน

ABOUT US

บริษัท กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานกฎหมายชั้นนำ เริ่มให้บริการทางด้านกฎหมายและบัญชีภาษี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ปัจจุบันบริษัทฯมีประสบการณ์ในการทำงาน ทางด้านกฎหมายและธุรกิจ มามากกว่า 30 ปี  มีความมั่นคง และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการ  บริษัท ให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจร คดีฟอกเงิน ฟินเทค จดทะเบียนธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์ ปปง.

อ่านต่อ >>

NEWS & ARTICLES

บทความ/ข่าวสาร คดีฟอกเงิน ฟินเทค จดทะเบียนธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์

ตัวการมอบหมายให้ตัวแทนเก็บค่าเช่าบ้าน ตัวการเสียชีวิตตัวแทนยังคงเก็บค่าเช่าต่อไปอีกได้เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของตัวการ

​   ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า “นายหน้า”  คืออะไร นายหน้า คือ บุคคลที่ตกลงว่าจะเป็นคนกลางในการทำหน้าที่ชี้ช่องทางหรือจัดการให้บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าตัวการ ได้เข้าทำสัญญากับบุคคลภายนอก  โดยบุคคลที่เป็นตัวการนั้นตกลงจะให้ค่าตอบแทนที่เรียกว่า“บำเหน็จ” แก่คนกลางที่เรียกว่า “นายหน้า” ในการทำหน้าที่ดังกล่าว  ดังนั้นการที่ตัวการได้เข้าทำสัญญากับบุคคลภายนอก อันเป็นผลโดยตรงมาจากการที่มีคนกลางซึ่งเป็นนายหน้า ได้ทำหน้าที่ในการชี้ช่องทางหรือจัดการให้บุคคลภายนอกนั้นได้เข้าทำสัญญากับตัวการแล้ว เพียงเท่านี้คนกลางที่เรียกว่า “นายหน้า”  นั้นก็มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนที่เรียกว่า “ค่าบำเหน็จ” หรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ค่านายหน้า” จากตัวการตามที่ได้มีการตกลงกันไว้

Powered by MakeWebEasy.com