SERVICE
บริการด้านกฎหมาย
จดทะเบียนธุรกิจ รับแปลเอกสาร
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

บริการด้านสืบสวน
ด้านสืบสวนและข้อมูลข่าวสารสืบสวน
ติดตามหลักทรัพย์เพื่อการบังคับคดี
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
บริการด้านธุรกิจ
การขอใบอนุญาตต่างๆ วีซ่า
Work Permit
บริการพิเศษเฉพาะทางและอื่นๆ
งานปรึกษาคดีเกี่ยวกับการฟอกเงิน
กฎหมายฟินเทค
การสืบสวนทางการเงิน
คดีฟอกเงิน

ABOUT US

บริษัท กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานกฎหมายชั้นนำ เริ่มให้บริการทางด้านกฎหมายและบัญชีภาษี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ปัจจุบันบริษัทฯมีประสบการณ์ในการทำงาน ทางด้านกฎหมายและธุรกิจ มามากกว่า 30 ปี  มีความมั่นคง และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการ  บริษัท ให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจร คดีฟอกเงิน ฟินเทค จดทะเบียนธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์ ปปง.

อ่านต่อ >>

NEWS & ARTICLES

สำนักงานกฎหมาย

Powered by MakeWebEasy.com