กยศ.จัดให้!!ปล่อยกู้ยืมเรียน คิดดอกเบี้ยเพียงไม่เกินร้อยละ 0.5

1833 Views  | 

กยศ.จัดให้!!ปล่อยกู้ยืมเรียน คิดดอกเบี้ยเพียงไม่เกินร้อยละ 0.5 พร้อมให้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 30-50 ในสาขาวิชา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน
-----------------------------------
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดำเนิน “โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่าน กยศ.” โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวศึกษาเห็นความสำคัญของสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 
1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
9) อุตสาหกรรมดิจิทัล 
10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

และ 3 อุตสาหกรรมหลักสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (3 โครงสร้างพื้นฐาน) ประกอบด้วย 
1) อุตสาหกรรมระบบราง 
2) อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี 
3) อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2562 – 2566) ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้ 
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับปริญญาตรี 
โดยผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาหรือกำลังจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน และเมื่อสำเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาที่กำหนด กยศ. จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.5 และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 30

2. โครงการส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ในระดับอาชีวศึกษา 
โดยผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นนักเรียนอาชีวศึกษาที่กำลังศึกษาหรือกำลังจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนด กยศ. จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.5 และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 50

ทั้งนี้ หากผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถสำเร็จการศึกษา หรือไม่ได้สำเร็จการศึกษา ตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ หรือผิดนัดชำระหนี้ จะไม่ได้รับการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดและไม่ได้รับส่วนลดเงินต้น โดยจะต้องชำระหนี้ตามระเบียบของกองทุน

โดยกระทรวงการคลังคาดว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว จะช่วยลดปัญหากำลังแรงงานส่วนเกิน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดทักษะที่ตรงกับสายงานที่ตลาดต้องการ และจะช่วยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์ ทำให้ประเทศมีแรงงานที่มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศไทยในอนาคต

 

 


Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy