พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  ในช่วงแรกใช้บังคับกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล   การร้องเรียน   ความรับผิดทางแพ่ง บทกำหนดโทษ  มีผลบังคับใช้บังคับวันที่ 1 มิถุนายน  2565 

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

พระราชบัญญัติ

ประกาศ

ระเบียบ

 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กำหนดหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลายกรณี  อาทิเช่น  

  • จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  ใช้ เปลี่ยนแปลง  แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ
  • ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน  สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  • แจ้งรายละเอียดและวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  • จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็น

การเตรียมตัวก่อนกฎหมาย PDPA จะบังคับใช้
image
ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายฉบับนี้
ท่านต้องรู้ก่อนว่า PDPA คืออะไร และมีโทษอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม
image
Check List ความพร้อม
ท่านควรต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้กฎหมายที่จะเกิดขึ้นใน ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม
image
ช่วยเตรียมความพร้อมให้ท่านแบบครบวงจร
ตรวจสอบ ทบทวน รวบรวมข้อมูล กำหนดนโยบาย ทบทวนระบบ IT จัดเตรียมเอกสาร จัดตั้งคณะทำงาน

บริษัทฯมีความยินดีที่จะนำเสนอ บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อให้ท่านสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายบังคับใช้

   ▪ ให้คำปรึกษาด้านความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กร รวมถึง การให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร ในการพิจารณา สอบสวนหรือดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ▪ Review การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่

  ▪ บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย

  ▪ PDPA Compliance Service  บริการจัดโครงสร้างเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร

           จัดทำนโยบาย/ประกาศ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร

           จัดทำนโยบาย/ประกาศ เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ

           จัดทำแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและกรณีการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

           จัดทำแบบฟอร์มต่างๆที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น แบบการขอความยินยอมสำหรับเจ้าของข้อมูล แบบการขอใช้สิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูล แบบบันทึกรายการ ข้อมูลส่วนบุคคลตาม ม.39 เป็นต้น

           นำเสนอข้อแนะนำที่เหมาะสม ด้านการบริหารจัดการข้อมูล IT ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล และแนะนำการจัดทำช่องทางการใช้สิทธิผ่านเวปไซต์ขององค์กร

           เสนอแนวทางในการจัดตั้งและดำเนินงานของคณะทำงานที่ทำหน้าที่ “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำองค์กร”

           บริการอื่นๆ ที่อาจมีการประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในภายหลัง


       หากท่านสนใจสอบถามหรือต้องการใบเสนอราคา สำหรับการให้บริการในรูปแบบใด โปรดแจ้ง และ บริษัทจะรีบตอบกลับโดยเร็วที่สุด

image
บริการ DPO SERVICE

   หากท่านยังไม่มีบุคลากรรองรับในตำแหน่ง DPO (Data Protection Officer) หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


   หากท่านต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   หากท่านกำลังมองหาบริการ Outsourcing ในงาน “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กร”ลูกค้าของเรา
image
บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965)
image
บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
image
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
image
ธนาคารทิสโก้
image
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
image
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด
image
บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
image
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 
(ธุรกิจเกี่ยวกับการค้าและบริการด้านพลังงานทุกชนิด)
image
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
image
บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ จำกัด
(ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)

image
บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
image
สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
image
บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
(ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตยาและเครื่องมือแพทย์)
image
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัย)
(ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดอบรมด้านวิชาการประกันภัย)
image
บริษัท บลูซิสเต็ม เทคโนโลยี จํากัด
(ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้าน IT)
image
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด
image

บริษัท เน็ตโซล เทคโนโลจีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(ธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับธุรกิจต่างๆ)

image
  บริษัท คอลเลคชั่นวัน จำกัด
(ธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับธุรกิจต่างๆ)
image

บริษัท มันนี่ เซอร์วิสเซส บิสซิเนส จำกัด
(ธุรกิจเกี่ยวกับบริการด้านฐานข้อมูลบุคคลเสี่ยงตามกฎหมายฟอกเงิน)

image

บริษัท เอเอ็มแอล โซลูชั่น จํากัด
(ธุรกิจเกี่ยวกับบริการด้านฐานข้อมูลและ IT)

image
สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงิน
image

สมาคมธนาคารไทย
(ธุรกิจด้านการประเมินค่าทรัพย์สินและการติดตามทวงหนี้)

image
สมาคมผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้สถาบันการเงิน
image
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
image
สมาคมธุรกิจไทยเพื่อการขนส่งสินค้านอกชายฝั่ง
image
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
image
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด
image
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จํากัด
image
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
image
บริษัท ยามาโตะ เดนกิ (ประเทศไทย) จำกัด
image
บริษัท เอจีซี เทคโนโลยี โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
image
เมโกะคลินิก

ผลงานของบริษัท

บรรยาย หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพ่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

บรรยาย หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพ่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้