กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) เป็นกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ในปี 2562 และมีผลบังคับใช้แล้วในปัจจุบันบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหน่วยงานรวมถึงการตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจะต้องประกาศกำหนด ส่วนบทบัญญัติในหมวดอื่นๆจะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

PDPA เป็นกฎหมายที่กำหนดหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล สำหรับกลุ่มนิติบุคคลที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เรียกว่า ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ นิติบุคคลที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น

  • หน้าที่ในการจัดทำและเผยแพร่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร
  • หน้าที่ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนหรือขณะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
  • หน้าที่ในการไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่ในการรับคำร้องและดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล เช่น สิทธิในการขอถอนความยินยอมในการให้เก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล  สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
  • การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำองค์กร (อาจเป็นบุคลากรภายในองค์กรหรือ Outsources ก็ได้) เป็นต้น

การเตรียมตัวก่อนกฎหมาย PDPA จะบังคับใช้
image
ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายฉบับนี้
ท่านต้องรู้ก่อนว่า PDPA คืออะไร และมีโทษอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม
image
Check List ความพร้อม
ท่านควรต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้กฎหมายที่จะเกิดขึ้นใน ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม
image
ช่วยเตรียมความพร้อมให้ท่านแบบครบวงจร
ตรวจสอบ ทบทวน รวบรวมข้อมูล กำหนดนโยบาย ทบทวนระบบ IT จัดเตรียมเอกสาร จัดตั้งคณะทำงาน

บริษัทฯมีความยินดีที่จะนำเสนอ บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายบังคับใช้

   ▪ ให้คำปรึกษาด้านความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กร รวมถึง การให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร ในการพิจารณา สอบสวนหรือดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ▪ Review การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่

  ▪ บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย

  ▪ PDPA Compliance Service  บริการจัดโครงสร้างเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร

           จัดทำนโยบาย/ประกาศ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร

           จัดทำนโยบาย/ประกาศ เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ

           จัดทำแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและกรณีการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

           จัดทำแบบฟอร์มต่างๆที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น แบบการขอความยินยอมสำหรับเจ้าของข้อมูล แบบการขอใช้สิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูล แบบบันทึกรายการ ข้อมูลส่วนบุคคลตาม ม.39 เป็นต้น

           นำเสนอข้อแนะนำที่เหมาะสม ด้านการบริหารจัดการข้อมูล IT ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล และแนะนำการจัดทำช่องทางการใช้สิทธิผ่านเวปไซต์ขององค์กร

           เสนอแนวทางในการจัดตั้งและดำเนินงานของคณะทำงานที่ทำหน้าที่ “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำองค์กร”

           บริการอื่นๆ ที่อาจมีการประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในภายหลัง


       หากท่านสนใจสอบถามหรือต้องการใบเสนอราคา สำหรับการให้บริการในรูปแบบใด โปรดแจ้ง และ บริษัทจะรีบตอบกลับโดยเร็วที่สุด

image
บริการ DPO SERVICE

   หากท่านยังไม่มีบุคลากรรองรับในตำแหน่ง DPO (Data Protection Officer) หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


   หากท่านต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   หากท่านกำลังมองหาบริการ Outsourcing ในงาน “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กร”ข่าวสาร

ผลงานของบริษัท

บรรยาย หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพ่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

Powered by MakeWebEasy.com