บริการด้านธุรกิจ

1.การขอใบอนุญาตประเภทต่างๆ เช่นขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขอต่ออายุใบอนุญาต ขอขยายโรงงาน การโอนการประกอบกิจการโรงงาน การให้เช่า หรือให้เช่าซื้อโรงงานหรือขายโรงงาน การซื้อขายกิจการ การปรับปรุงโครงสร้างบริษัท ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ ใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร
2.การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากภาคราชการ เช่น ขอหนังสือประกอบธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
3.การขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เกี่ยวกับ การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามสนธิสัญญา การแจ้งเลิกประกอบธุรกิจ การแจ้งย้ายสำนักงาน หรือสถานที่ประกอบธุรกิจฯลฯ
4.การขอวีซ่าประเภทต่างๆ เช่นการขออยู่ต่อเพื่อทำงาน ติดตามครอบครัว การลงทุน การศึกษา หรือดูงาน ใช้ชีวิตในบั้นปลาย การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ การขอใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วันฯลฯ 
5.การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว การขอใบอนุญาตทำงาน การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน การเปลี่ยน หรือเพิ่มลักษณะงาน การเปลี่ยน หรือเพิ่มนายจ้าง การเปลี่ยน หรือเพิ่มท้องที่ หรือสถานที่ทำงานฯลฯ
6.การประกันสังคม เช่น ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ขึ้นทะเบียนกองทุนทดแทน ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ฯลฯ
 
โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-185-1895, 02-712-8205
Powered by MakeWebEasy.com