บริษัท กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เริ่มให้บริการทางด้านกฎหมายและบัญชีภาษี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เดิมใช้ชื่อทางการค้าว่า “อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ ลอว์ แอสโซซิเอชั่น” ต่อมาเปลี่ยนฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดใช้ชื่อว่า “บริษัท สำนักงานกฎหมายและบัญชี อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด” จดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2531 มีทุนจดทะเบียนสี่ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อให้บริการทางด้านกฎหมายและบัญชีภาษีในรูปแบบของนิติบุคคล นับถึงปัจจุบันบริษัทฯมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านกฎหมายและบัญชีภาษี มามากกว่า 30 ปี มีความมั่นคง และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการ  

   บริษัท ฯ ได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทย ให้บริการในฐานะที่ปรึกษา สาขาการเงิน ด้านบัญชีและภาษีอากร กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2534 ทนายความได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ต่อสภาทนายความ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546 บริษัทฯขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานทนายความ ต่อสภาทนายความ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2547 และได้จดทะเบียนนิติบุคคลต่อสภาวิชาชีพบัญชี  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548   

   บริษัท ให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจรตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ในทางอาญา เริ่มตั้งแต่การให้บริการในชั้นพนักงานสอบสวนหรือตำรวจ พนักงานอัยการ ศาล (ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา) และในส่วนที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ ในทางแพ่งเริ่มตั้งแต่การเร่งรัดหนี้สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ (บริษัทฯ มีเครือข่ายการให้บริการทางด้านกฎหมายหลายประเทศ ) การประนอมหนี้ การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย ดำเนินการในชั้นศาล (ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา) การดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล เพื่อนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้กับลูกนี้ต่อไป นอกจากนี้ยังมีบริการ ด้านที่ปรึกษาด้านบัญชีภาษี บริการด้านธุรกิจ และ บริการด้านอื่นๆ

โดยทางบริษัท ฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงานและ มีความรับผิดชอบไว้คอยบริการท่าน

 

Powered by MakeWebEasy.com