พ.ร.บ.เด็กปฐมวัยไทยฉบับแรกไม่มีสอบเข้าป.1ฝ่าฝืนปรับ5แสน

2344 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาปฐมวัย หลังผ่าน ครม. พบนิยามเด็กปฐมวัยรวมตั้งแต่แรกเกิดถึง 8 ขวบ ให้ตั้งสำนักงานฯ ทำหน้าที่ 1 องค์กร ขีดเส้นชัด ร.ร.ห้ามจัดสอบเข้าอนุบาล ป.1 ฝ่าฝืนโทษปรับ 5 แสน

ร่างพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.... ที่เสนอโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เรียบร้อยไปแล้ว ในวันที่ 24 ตุลาคมผ่านมา 

ทั้งนี้ สาระสำคัญ คือ การกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และให้มี "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย" มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการ

กำหนดให้มีระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็น 4 ช่วง ครอบคลุมตั้งแต่ 1.ช่วงก่อนคลอด หรือทารกในครรภ์มารดา 2. ช่วงแรกเกิด ถึงก่อนอายุสามปีบริบูรณ์ หรือช่วงวัยเด็กเล็ก 3.ช่วงอายุ 3-6 ปีหรือ ช่วงเด็กก่อนวัยเรียน หรือช่วงวัยอนุบาล 4.ช่วงอายุ 6-8 ปีหรือ ช่วงวัยรอยต่อระหว่างวัยอนุบาลกับวัยประถมศึกษาปีที่ 1-2 

กำหนดให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู้ โดยให้อยู่รอดปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองจากการล่วงละเมิดไม่ว่าในทางใด ให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปัญญาที่ดีสมวัย สามารถเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพและความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ มีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีหน้าที่และอำนาจจัดให้มีการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ การเลี้ยงดูบุตร การพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งให้มีหน้าที่และอำนาจจัดให้มีสวัสดิการแก่หญิงมีครรภ์ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

กำหนดหน้าที่ให้รัฐและอปท.จัดให้มีบริการและสวัสดิการด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา และด้านสังคมอย่างมีคุณภาพ แก่เด็กปฐมวัย หญิงมีครรภ์ และบุคคลในครอบครัวของเด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เว้นแต่หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

กำหนดให้การรับเด็กปฐมวัยเพื่อเข้ารับการพัฒนาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติโดยวิธีการสอบคัดเลือกจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะกรรมการประกาศกำหนด และผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท

กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและสำนักงานในปีที่สาม ของวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการและสำนักงานโดยคณะกรรมการประเมินซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม จากนี้คณะกรรรมการกฤษฎีกาจะดำเนินการตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ...ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงาน จากร่างพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย ฉบับนี้ถือเป็นฉบับแรก ที่สำคัญมีการระบุไว้ชัดด้วยว่า การรับเด็กในระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 ให้คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นผู้กำหนดแนวทางโดยจะไม่มีการสอบ หากสถานศึกษาใดฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน 5 แสนบาท ซึ่งเงินดังกล่าวจะนำเข้ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ที่มา....https://mgronline.com/qol/detail/9610000106855

บริการและบทความอื่นๆ คลิกเลย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้